Lelej AS, Taeger A. 8. Sem. Tenthredinidae - Nastojashshie Pilil'shshiki. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. p. 947-58.
Lelej AS, Taeger A. 1. Sem. Xyelidae. Ksielidy. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. 922.
Lelej AS, Taeger A. 7. Sem. Diprionidae - Sosnovye Pilil'shshiki. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. p. 946-7.
Lelej AS, Taeger A. 12. Sem. Orussidae - Orussidy. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. 961.
Lelej AS, Taeger A. 6. Sem. Cimbicidae - Bulavousye Pilil'shshiki ili Cimbicidy. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. p. 944-6.
Lelej AS, Taeger A. 11. Sem. Cephidae - Khlebnye, ili Zlakovye Pilil'shhiki. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. p. 960-1.
Lelej AS, Taeger A. 5. Sem. Blasticotomidea - Paporotnikovye Steblevye Pilil'shshiki. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. 944.
Lelej AS, Taeger A. 10. Sem. Xiphydriidae - Ostrobrjuchie Rogochvosty, ili Ksifidriidy. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. 960.
Lelej AS, Taeger A. 4. Sem. Argidae - Argidy. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. p. 943-4.
Lelej AS, Taeger A. 9. Sem. Siricidae - Rogochvosty. In: Lelej AS, editor. Setchatokryloobraznye, skorpionnicy, pereponchatokrylye. Ch. 5. [Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 5.]. Vol 4. Vladivostok: Dal'nauka: Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. [Key to the insects of Russian Far East].; 2007. p. 958-9.